ویدئو

صفحه قفل داخلی Distal Humerus

استخوان درشت نی دیستال چند محوری

صفحه قفل قلاب Clavicle

شکل Humeral Y

بازسازی غده دیستال

هومروس لترال دیستال

فلات جانبی تیبیا چند محوری

دیستال مدیا تیبیا

Distal Lateral Tibia L

قدامی کناری قدامی فیبر دیستال

قدامی کناری قدامی فیبر دیستال

قدامی کناری قدامی فیبر دیستال

اولنا اولکرانون

سر مایل از شعاع Distal Volar

Distal Volar Radius Oblique Small Large

Fibular Posterior Lateral

دیستال جانبی فیبر

استخوان ران دیستال چند محوری

گردن ران من نوع

فلات تیبیا چند محوری

فلات جانبی تیبیا

گردن بازو چند محوری

بازسازی کلاویکول 7 سوراخ

بازسازی کلاویکول